Zásady ochrany osobných údajov.

 
Ochrana osobných údajov fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá.

 1. Kto zodpovedá za plnenie povinností a aké sú naše kontaktné údaje?

  Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb a výkone činnosti našej spoločnosti: Beionde s.r.o., so sídlom Firmova 8, 851 10 Bratislava, IČO: 35 798 718, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 22738/B (ďalej len „My“ alebo „Beionde“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 907 893 656 e-mailom na office@beionde.com alebo poštou na adresu nášho sídla.

  Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 2. Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (č. 18/2018Z.z.), ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ako aj ďalšími predpismi.

 3. Prečo spracúvame osobné údaje?

  Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • realizovať našu podnikateľskú činnosť, najmä pokiaľ ide o vykonávanie odborných činností vo výstavbe, inžinierskej a inej činnosti v oblasti stavebníctva a/alebo realít či iného predmetu podnikania zapísaného v ORSR;

  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich spolupracovníkov a iných osôb.

   

 4. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

  Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné kategórie osobných údajov, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

  Účel

  Právny základ

  Kategória osobných údajov

  Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov a pod.

  Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:

  Splnenie zákonnej povinnosti

  Bežné osobné údaje

  Uzatváranie a plnenie zmlúv (zahŕňajúc aj zmluvy o spolupráci, zmluvy o poskytovaní služieb, autorské zmluvy a príkazné zmluvy) vrátane objednávok, zmlúv, faktúr, dodacích listov, styk s bankou

  Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:

  Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

  Bežné osobné údaje

  Vedenie prijatej a odoslanej pošty a plnenie povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z.

  Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:

  Splnenie zákonnej povinnosti

  Bežné osobné údaje

  Všeobecne právne vzťahy prevádzkovateľa s tretími subjektmi - sledovanie dodržiavania právnych predpisov, poskytovanie právnych rád, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích strán atď.

  V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

  Oprávnený záujem prevádzkovateľa

  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp. právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.

  V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:

  Uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

  Bežné osobné údaje

  Osobitná kategória osobných údajov

  Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, vykonávanie komplexnej projektovej činnosti,

  spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu, grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, poskytovanie súvisiacich technických služieb, vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní, inžinierska činnosť, realitná činnosť atď.

  Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:

  Splnenie zákonnej povinnosti

  Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

  Oprávnený záujem prevádzkovateľa

  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem na realizácii predmetnej podnikateľskej činnosti, v dôsledku čoho je nevyhnutné spracúvať aj osobné údaje iných fyzických osôb než klientov, a to najmä osobné údaje vlastníkov a/alebo iných osôb s užívacími a/alebo obdobnými právami k nehnuteľnostiam, bytom a iným veciam. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.

  Bežné osobné údaje

  Kontaktný formulár - Poskytnutie cenovej ponuky záujemcom resp. poskytnutie informácií osobám, ktoré o to v zmysle predzmluvných vzťahov požiadajú prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa www.beionde.com

  Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:

  Plnenie zmluvy (predzmluvné vzťahy)

  Bežné osobné údaje

  Predstavenie zamestnancov a spolupracovníkov na webovej stránke prevádzkovateľa www.beionde.com v časti „O nás“.

  Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:

  Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

  Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

  Oprávnený záujem prevádzkovateľa

  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem verejne odprezentovať činnosť prevádzkovateľa, vrátane tímu ľudí participujúcich na činnosti prevádzkovateľa. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.

  Bežné osobné údaje

  Spravovanie fanúšikovskej stránky (užívateľského účtu) umiestnenej na sociálnej sieti Facebook, spravovanie účtu na Instagrame.

  Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

  Poskytnutie súhlasu

  Bežné osobné údaje

  Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb

  Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

  Oprávnený záujem prevádzkovateľa

  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem na zvýšení dopytu po službách prevádzkovateľa, prezentácia aktuálnej ponuky služieb bývalým a existujúcim klientom. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby (viď. Recitál 47 GDPR).

  Bežné osobné údaje

 5. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

  Osobné dotknutých osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory, externým účtovníkom, a to vrátane zamestnancov týchto osôb. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj orgánom verejnej moci.2

 6. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

 7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

  Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonnými dobami uchovávania (napr. zákon o účtovníctve), prípadne odporúčanými dobami uchovávania, a to v súlade s naším registratúrnym plánom, zväčša po dobu desať (10) rokov.

 8. Ako o Vás získavame osobné údaje?

  Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť služby alebo vo výnimočných prípadoch aj odmietnutie poskytnúť služby. Osobné údaje o dotknutých osobách môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

  Vaše osobné údaje môžeme získať aj od klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod.

 9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

  Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

  1. Právo na prístup k osobným údajom

   Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

  2. Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

   Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

  3. Právo na vymazanie osobných údajov

   Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

   • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

   • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

   • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

   • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

    Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

   Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

    • ste napadli správnosť osobných údajov;

    • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

    • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

    • namietate voči spracúvaniu.

   Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

  5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

   Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

   Ak sa Vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

   Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  6. Právo na prenosnosť osobných údajov

   Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

  7. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

   V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

  8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

   Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

  9. Zmeny podmienok ochrany súkromia

   Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

1 Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

2 V zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR však tieto orgány verejnej moci nie sú považované za príjemcov.